logo
Main Page Sitemap

Östanå slott ägare

För camping lämpade områden finnas.
Det kunde därför ligga nära till hands att låta dem förvaltas efter samma principer som riksallmänningarna.
Detta synes dock vara att gå för långt i fråga om tillvaratagandet av friluftslivets intressen.Under hänvisning till vad utredningen sålunda och i övrigt anfört hemställde utredningen, såvitt angår samtliga ifrågavarande områden med undantag av Klockaruddsholmen, dels att förberedelser för försäljning eller annan exploatering av områdena måtte uppskjutas till dess fritidsutredningens arbete blivit slutfört och de förslag, vartill utredningen kunde.(ändrad genom kungörelse den, nr 295).En avsevärd turistström från alla delar av landet besöker årligen Omberg de flesta per bil eller cykel.Med förslag rörande det till friluftsreservat avsedda.På reservaten bör till kommuner, kommunalförbund, sammanslutningar för friluftslivets främjande och dylikt upplåtas mark för fritidsanläggningar i den utsträckning och på de villkor, som finnas bäst ägnade att befordra tillkomsten av önskvärda sådana ningar.Kronoegendomen Kronobergs Kungsgård ligger vid södra änden av Helgasjön.Vid 1932 års riksdag bemyndigades Kungl.Skulle genom de nu ifrågavarande försäljningarna 172 marinförvaltningen tillföras ett särskilt anslag på bekostnad av bland annat friluftslivets intressen, vilket Fritidsutredningen icke kan finna rimligt.Marinförvaltningens uppgifter att bevara naturområden för den rekreationssökandc allmänhetens skull, och dess budget bör icke belastas med utgifter för sådant ändamål, icke heller indirekt genom att berövas motsvarande inkomster.
Tillfällig upplåtelse av rätt till fiske äger dock jägmästaren medgiva för underlydande personal och annan sökande, då värdet av upplåtelsen icke överstiger 100 kronor.Lämnar en inom marinförvaltningen utarbetad förteckning, vilken finnes avtryckt såsom bilaga 4 oddset bonuskode danske spil till betänkandet, närmare upplysningar.Utmed Eggbysjön och Skärvlången finnas möjligheter till bad.Avståndet till Norrköping är cirka 11 km, till Svärtinge villasamhälle cirka 3 km, till Åby stationssamhälle cirka 10 km och till Finspång cirka.(D, L) Areal: Inägor 187 hektar Skogsmark 5 073 " Impediment 1 526 " Summa 6 786 hektar Vatten 125 " Hela Hunneberg är ödemarksbetonat.Slutligen må omnämnas, att enligt förordnignen Kungl.
Stångån genomflyter Smålandsdelen, Östergötlandsdelen gränsar intill samma.

Kronoparken Andersön, Sunne socken, Östersunds revir.
Dessa egendomar innehavas av kronan icke för inkomständamål utan för tillgodseende av den statsverksamhet, som representeras av de förvaltande myndigheterna.


Sitemap