logo
Main Page Sitemap

Uppsala slott
uppsala slott

Hon förordar.
Under Ekholm låg de fyra häradena Väne, Flundre, Bjärke och valbo liksom delar av Ale, Åse och Viste.
Uppå östra sidan om älfven hafver varit Konungens Stallgård; på norra sidan Ladugården, som ännu i dag visa vestigia derefter och behålla namnen.Förmodligen hade borgarna bränts under.G Lundén, 1932 Stora Edet Namnet 'ed' betyder att man här varit tvungen att dra båtarna förbi en fors.Såväl i norr som i söder har det funnits träbyggnader ute på ön, och slottet tros en gång nåtts via caesars palace las vegas casino map en i väster belägen ca 300 m lång träbro som via andra holmar ledde mellan Slottsholmen och Ladugårdsbyn.Den centrala anläggningen ute på holmen tros ha varit cirka 40x30 m stor med sten i grunden och tegel högre upp, även ett torn omnämns.Hertig Kristian blev två år senare krönt till kung."Bassefejden" i början av 1500-talet.Under sommaren året därpå, 1496, deltog Knut Posse tillsammans med Svante Sture i stormningen av Ivangorod.Under jorden finnas ock vid denna tid af sjelfva Konungshuset åtskillige rudera, såsom hvalf, murar, hvilka nogsamt utvisa att der varit ett härligt Kongshus.Under 1770- och 80-talen beboddes Slottsön av styckjunkaren Patrik Rutger Lilljebjelke och 1811 av en fiskare, vilken sistnämnde uppbyggt en liten stuga jämte ladugård nedanför översta avsättningen mot söder.
Han stod år 1495 som ägare till Borrud vid sjön Ymsen.
Fyra år senare ger landshövding Eldstierna tingsrätten befallning om att undersöka "varest och under vars possession Naglumesunds konungsgård med dess ägor och appertinentier (tillhörande) varit liggande.Tillbaka Post scriptum "Ingen vindbro för numera riddare och knektar över till den lilla ön därute i älven" - Landfästet till vindbron på Slottsön - Foto: G Lundin Ingen vindbro för numera riddare och knektar över till den lilla ön därute i älven, inga fogdar.Dessa sistnämnda, vilka ju haft till uppgift att förmedla förbindelsen med Ladugårdsbyn, har sträckt sig från Slottsöns nordvästra udde och via en, numera av vattnet helt översköljd liten holme, till Bockön samt härifrån vidare via Grötholmen, Lövön och den lilla Flintön till fastlandet.Then lärde och berömlige professoren i Åbo, Mag."Därest Margareta skulle dö heter det vidare "borde icke dess mindre slotten ifråga lämnas till biskoparne i Roskilde, Ribe och Aarhus samt danska drotsen i Vendelbo." En slutgiltig uppgörelse undertecknas sedan den 22 mars på fästet Dalaborg som året därpå utmynnar i slaget vid Falköping.Men mest framträdande av dem alla var dock den högreste Abraham Brodersson av släkten Tjurhuvud, kallad "den manligaste av alla konungens riddare".Förhistorien skall ha varit att den norska och danska drottningen Margareta kort efter att ha fått förfrågan från herrarna ovan i Odense 1387 lämnar Danmark, och vid nyårstid 1388 är hon på Bohus varifrån hon sedan tros ha fortsatt resan till Ekholm.Tillbaka Det Stora Edet i Hullsjö bo Det mäktiga och otämjda Helvetesfallet avbildat på 1800-talet, några årtionden innan det första kraftverket togs i drift år 1910, följt av Lilla Edet 1926 och Vargön 1934 Området omnämnes i början av 1200-talet under namnet Eidar, betydande trång.
Det var sannolikt uppbygdt af konung Håkan under kriget mot Albrekt af Mecklenburg, och ännu efter midten af 1400-talet var det säte för fogden öfver flere kringliggande härad: Väne, Bjerke, Flundre och Vardbo (Valbo) på Dal, samt åtminstone delar af Åse och Viste.
Då det inte fanns så mycket plats ute på Slottsön så hade man exempelvis hästarna kvar på landsidan, därav namnet Stallbacka.

Konung Albrekt har nu liksom tidigare Magnus Eriksson råkat i onåd hos herrarna, och främst då bland dessa den mäktige Bo jonsson Grip, riksdrots samt länsherre till hela Finland och 2/3 av Sverige.
På Wilskmans tid (prost i Fredsberg på 1740-talet) skola dock tydliga lämningar efter förborgen och källaren varit synliga.

Sitemap